تحلیل و پیش بینی وضعیت بازار نفت خام و قیر تا سال ۲۰۱۷