سید مجتبی حسینی

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

کارشناس ارشد بازارهای پتروشیمی

mhosseini@sobhanenergy.com

     

 

محبوبه حسینی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

کارشناس و مسئول دفتر

hosseini@sobhanenergy.com

 

فاضل مریدی

دکتری اقتصاد انرژی

کارشناس امور بین الملل

moridi@sobhanenergy.com

 

علی اکبر پرج

دکتری مهندسی شیمی

مشاور مطالعات فنی و تکنولوژی

paraj@sobhanenergy.com

     

 

سید محمد میرهاشمی

دکتری علوم اقتصادی

مدیر دفتر کنترل پروژه و نظارت بر طرح ها

mirhashemi@sobhanenergy.com

 

روح الله مهدوی

دکتری اقتصاد نفت و گاز

مدیر دفتر مطالعات امکان سنجی

mahdavi@sobhanenergy.com

محسن قائد شرف

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

مشاور مهندسی

Qaedsharaf@sobhanenergy.com

     
ابراهیم گل ماه

کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

کارشناس ارشد بازارهای پتروشیمی

golmah@sobhanenergy.com