شرکت ملی گاز ایران

ارزیابی جامع ریسک برگزاری همایش پژوهشی اتحادیه بین المللی گاز(IGRC) در ایران و تحلیل ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و تجارت بین الملل گاز مبتنی بر مستندات اتحادیه بین المللی گاز (IGU)

شرکت تامکار گاز

خدمات مشاوره فرآیند اخذ پروژه جمع آوری گاز مشعل سکوی نصر و نوروز

شرکت تنکو

انجام محاسبات اقتصادی و تهیه پروپوزال مالی مطابق با مدل قرارداد توسعه میادین که توسط شرکت مناطق نفت خیز جنوب (NISOC) برای میدان شادگان تهیه شده است

پروژه های تامین مالی طرح های جمع آوری گازهای همراه نفت

مشاوره و پیگیری Mini NGL پتروشیمی مسجد سلیمان