علی طاهری فرد

مدیر عامل

دکتری اقتصاد انرژی

taherifard@sobhanenergy.com

مهدی نوراحمدی

نائب رئیس هیات مدیره

دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

nourahmadi@sobhanenergy.com

محمدرضا مهرافشان

رئیس هیات مدیره

دکتری قراردادهای بین المللی نفت و گاز

mehrafshan@sobhanenergy.com

هادی طالبیان مقدم

عضو هیات مدیره

دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز

talebiyanmoqadam@sobhanenergy.com