علی طاهری فرد

مدیر عامل

دکتری اقتصاد انرژی

taherifard@sobhanenergy.com

مهدی نوراحمدی

نائب رئیس هیات مدیره

دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

nourahmadi@sobhanenergy.com

محمدرضا مهرافشان

رئیس هیات مدیره

دکتری قراردادهای بین المللی نفت و گاز

mehrafshan@sobhanenergy.com

محمد صادق اشرفی

عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد اقتصاد

ashrafi@sobhanenergy.com

فرهاد فتح زاد

عضو هیات مدیره

دکتری قراردادهای بین المللی نفت و گاز

fathzad@sobhanenergy.com