• بررسی و تحلیل تحولات بازارهای نفت و گاز و پتروشیمی
  • بررسی و تحلیل تحولات بازارها و اقتصاد جهانی
  • رصد تغییر و تحولات در محیط کسب و کار و فرصت اتخاذ استراتژی‌های مناسب
  • آگاهی از فرصت‌های پیش آمده در فضای کسب وکار در حوزه انرژی
  • انجام مطالعات بازاریابی و تهیه و طراحی برنامه‌های فروش و بازاریابی و برنامه تثبیت و توسعه بازار در حوزه فناوری.
  • بررسی و تدوین برنامه‌های استراتژیک و راهکارهای اجرایی دستیابی به اهداف آن