• رصد فناوری های موجود در حوزه نفت و گاز
  • پیشنهاد فناوری مناسب
  • انجام مطالعات ارزیابی فناوری پروژه ­ها و ارائه راهکارهای جایگزین
  • مقایسه فناوری های متنوع حوزه نفت و گاز
  • ایجاد بانک داده و اطلاعات فنی در خصوص پروژه­ های بالا دست و پایین ­دستی نفت و گاز
  • رصد فرصت های جدید سرمایه ­گذاری با تغییرات فناوری