• افزایش درآمد و مدیریت هزینه ها
  • افزایش سبد مشتریان داخلی
  • توسعه همکاری با شرکت های بزرگ داخلی
  • بهبود کیفیت ارائه خدمات
  • استفاده حداکثری از ظرفیت موجود موسسه