• مشارکت با شرکتهای مشابه و تسهیم داده­ ها
  • انعقاد قراردادهای مشاوره ­های مالی و اقتصادی بلندمدت
  • افزایش توانمندی های شرکت از قبیل تأمین مالی و فاینانس داخلی
  • توسعه همکاری با شرکت های مشابه خارجی
  • معرفی فرصت های سرمایه­ گذاری به شرکت های فعال