• ثبت یک شرکت خارجی فعال
  • حضور در بازار جهانی و منطقه ­ای
  • مشارکت با سرمایه­ گذاران در پروژه های منتخب
  • ایجاد و افزایش درآمد ارزی برای شرکت
  • تاثیر بر تصمیمات سیاست گذاری در کشور